Kallelse till årsmöte

  • 25 feb 2024
  • Årsmöte

Ösmo Simsällskap håller årsmöte den 25 mars.

Det har inte inkommit några motioner så här långt och styrelsen har inte några förslag till stadgeändring eller annat som måste finnas med i kallelsen. Motioner skall lämnas in senast 4 mars.

Årsmötet startar 18.30 25 mars och hålls i lokalen innanför gymmet i Ösmo simhall. En länk till Teams kommer att läggas ut någon dag före mötet.

Välkomna!

1) Fastställande av röstlängd för mötet

2) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

3) Fastställande av föredragningslista

4) Val av ordförande och sekreterare för mötet

5) Val av protokolljusterare och rösträknare

6) Verksamhetsberättelse/Förvaltningsberättelse

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7) Revisionernas berättelse över förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9) Fastställande av medlemsavgifter.

10) Presentation av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11) Val av

a) Föreningens ordförande av en tid av 1 år

b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) 1 revisor och 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) 2-4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

f) Beslut om val av ombud till SDF mötet (och ev möten där förningen har rätt att representera med ombud

12) Behandling av styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner

13) Övriga frågor

Här hittar du Stadgarna om du vill läsa mer om vad som styr vår verkssamhet.

Stadgar (osmosim.se)